Μεθοδολογία - Αξιολόγηση

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει τη μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης. Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται σταδιακά κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Η διδασκαλία μέσω συστήματος σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται σε προκαθορισμένες ζωντανές τηλεδιασκέψεις μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων μέσω της χρήσης του Big Blue Button.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν  6 ζωντανές ψηφιακές συναντήσεις διάρκειας 2 ωρών έκαστη με συμμετοχή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και προσκεκλημένων ομιλητών. Το χρονοδιάγραμμα των τηλεδιασκέψεων θα ανακοινωθεί με την έναρξη του προγράμματος. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση άσκησης εφαρμοσμένης επικοινωνίας από τους εκπαιδευόμενους (πχ δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου με αξιοποίηση πολιτιστικών πόρων της περιοχής του εκπαιδευόμενου). Η κατάθεση της άσκησης και η επιτυχής αξιολόγησή της αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος.