Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

Μεθοδολογία Υλοποίησης Προγράμματος

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός ακολουθεί τη μεθοδολογία που υποστηρίζει την μικτή (blended) εξ Αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση, ένα συνδυασμό ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το εκπαιδευτικό υλικό (160 ώρες ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, 10 ώρες σύγχρονη εκπαίδευση).

Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού σε χρόνο και τόπο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του/της εκπαιδευόμενου/ης.

Το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό του προγράμματος είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα από την έναρξη του σεμιναρίου, θα ξεκλειδώνεται σταδιακά με την έναρξη της αντίστοιχης ενότητας και θα υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσής του. Η μελέτη και η εξάσκηση των συμμετεχόντων/ουσών βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη, αυτόνομη και ανεξάρτητη επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και στην εκπόνηση των απαιτούμενων εργασιών.

Κατά την διάρκεια του προγράμματος θα υλοποιηθούν 3 ζωντανές ψηφιακές συναντήσεις διάρκειας 3-4 ωρών εκάστη, μία κάθε μήνα, όπου θα λαμβάνει χώρα συζήτηση επί των ρεαλιστικών συνθηκών σε επιχειρησιακό περιβάλλον, πώς εντάσσονται οι αρχές και οι αξίες της ΕΚΕ στην κουλτούρα του οργανισμού και τι σημαίνει στην πράξη «σχεδιάζω στρατηγικά προγράμματα ΕΚΕ».

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων διενεργούνται τεστ αξιολόγησης για κάθε εκπαιδευτική ενότητα. Το ερωτηματολόγιο θα αποτελείται από 2 μέρη: Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις θα είναι κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, σωστό-λάθος κλπ.) επί του βασικού κειμένου μελέτης που θα είναι ανηρτημένο στην αντίστοιχη ενότητα και στο β’ μέρος οι εκπαιδευόμενοι θα απαντούν με ελεύθερο κείμενο για το οποίο θα λαμβάνουν ανατροφοδότηση.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του προγράμματος ανατίθεται στους εκπαιδευόμενους μία (1), εργασία, η οποία θα είναι μία μελέτη περίπτωσης για τον σχεδιασμό ενός προγράμματος ΕΚΕ και την διαχείρισή του, οι πληρέστερες των οποίων θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν κατά την διάρκεια της τρίτης τηλεδιάσκεψης προς ανταλλαγή και εμπλουτισμό γνώσεων για να κατακτηθεί η πλήρης αντίληψη ενός ρεαλιστικού σχεδίου ΕΚΕ.

Συνοπτικά, για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 3 τηλεδιασκέψεις, 1 γραπτή εργασία και 4 αξιολογήσεις.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι υποχρεούνται να λαμβάνουν την ενημέρωση τους αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας (mail, sms) από την ομάδα υλοποίησης του προγράμματος λειτουργεί υποστηρικτικά.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι χρειάζεται να έχουν επιτύχει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 50%.