ΛΑΕΚ

Ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και υλοποιεί κάθε χρόνο Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων.Τα προγράμματα που υλοποιεί είναι:

  1. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε Μικρές Επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-49).
  2. Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% (Σημείωση: έχει αλλάξει το ποσοστό από 0,45% σε 0,24% από το έτος 2015.)

*ΛΑΕΚ σημαίνει Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις ως εργαλεία εκπαίδευσης , κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού ώστε να παράγουν  καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα τους και να είναι ανταγωνιστικοί σε μια ολοένα και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.

Μέσω των προγραμμάτων αυτών, ενισχύεται η έννοια της δια βίου μάθησης, η οποία κρίνεται πιο απαραίτητη από ποτέ σε μια διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογικά και γνωσιακά κοινωνία.

ΛΑΕΚ 0,24% ΕΤΟΥΣ 2019

Κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαία στον ΛΑΕΚ το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Τα χρήματα αυτά τα διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και κάθε επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση των χρημάτων που κατέβαλε, ώστε να επιμορφώσει τους υπαλλήλους της, δωρεάν.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και δημοσιεύει το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% που έχουν καταβάλει, εφόσον υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης υπαλλήλων τους, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,24.

Ξεκίνησε η κατάθεση επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% για το έτος 2019.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Ιδιωτικές Επιχειρήσεις
Φορείς του ∆ηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), όπως ισχύει.

  • *Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωµα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω και σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόµενους σε αυτήν για το έτος 2019

Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης η µη συµµετοχή της επιχείρησης και οι εργαζόµενοι σε αυτή, σε πρόγραµµα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόµενους σε µικρές επιχειρήσεις.

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Το ποσό που δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης που θα υλοποιήσει το έτος 2019, διαµορφώνεται ως εξής:

  • Το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει η επιχείρηση το έτος 2019, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι µεγαλύτερες ή ίσες µε το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση θα καταβάλλει δαπάνες για κατάρτιση µικρότερες ή ίσες του 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ (0,24%) που θα καταβάλλει το έτος 2019.

** Επιχειρήσεις που δεν υλοποίησαν προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ το έτος 2018, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το 70% του ποσού της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει στο ΙΚΑ, στο έτος 2019.
**Επιχειρήσεις που δεν εξάντλησαν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ που έχουν καταβάλλει, το έτος 2018, µπορούν να µεταφέρουν και να χρησιµοποιήσουν το υπόλοιπο ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του παραπάνω ποσοστού, στο έτος 2019.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Τα προγράµµατα κατάρτισης υλοποιούνται από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης έως και την 20/12/2019.