Θεματικές Ενότητες

Θεματικές Ενότητες

1.       Ιστορία και εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας

2.       Επικοινωνιακή προσέγγιση και διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας

3.       Διδακτική της γλώσσας-γραπτός

4.       Διδακτική της γλώσσας-προφορικός λόγος

5.       Νέα Ελληνική

6.       Γλωσσική διδασκαλία και Τ.Π.Ε.

7.       Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα

8.       Διγλωσσία

9.       Η συμβολή της λογοτεχνίας στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας

10.    Κώδικας επικοινωνίας και περιβάλλον

11.    Εναλλαγή κωδίκων

12.    Αξιολόγηση στη γλώσσα